Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

 

Zasady funkcjonowania warsztatu

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

 • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
 • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
 •  przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

Zasady finansowania warsztatów terapii zajęciowej

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej  wynosi 90% dofinansowanie ze środków samorządu wynosi nie mniej niż 10%.

Zasady tworzenia warsztatów

Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do właściwego, ze względu na siedzibę warsztatu, powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.

 Do wniosku należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu, który zawiera:

 • nazwę i siedzibę jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
 • promesę zwolnienia z opłat za użytkowania obiektu,
 • dokument stwierdzający  osobowość prawną jednostki, statut,
 • zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich  niepełnosprawności,
 • plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników oraz preliminarz kosztów utworzenia warsztatu  i preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu.

Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespół utworzony przez starostę . W oparciu o ocenę zespołu powiat zawiera z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON  i powiatu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej  działające na terenie powiatu Kieleckiego:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS Zgórsko ul. Szewska 28, gm. Sitkówka Nowiny
  tel. 041 345 93 76, e- mail : wtz.zgorsko@interia.pl
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym Osiny, 30 gm. Pierzchnica
  tel. 041 358 82 39, e-mail wtzosiny@wp.pl
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wiejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo Fanisławice 22, gm. Łopuszno
  tel. 041 391 60 23, e-mail: agatapiotrowska69@gmail.com
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca Belno 143, gm. Zagnańsk
  tel. 041 300 19 51, e-mail: wtzbelno@gmail.com
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca Sędek 63, gm. Łagów
  tel. 041 389 70 13, e-mail: wkozlowska@lagowgmina.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

WNIOSKI