Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie realizowało projekt pn. „RODZINA BEZ PRZEMOCY” w ramach Programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023. 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w powiecie kieleckim poprzez zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno wobec osób uwikłanych w przemoc, jak i pracowników działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera następującą definicję:

 • przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Podkreślenia i omówienia wymagają następujące cechy:

 • zamierzone umyślne działanie / intencjonalne
 • działanie powtarzające się bądź jednorazowe
 • wykorzystywanie przewagi siły, wyraźna asymetria sił, sprawca wykorzystuje przewagę psychiczną, fizyczna lub ekonomiczną.
 • działanie przeciwko osobie najbliższej, osobie wspólnie zamieszkującej lub wspólnie gospodarującej
 • działanie, które narusza godność, podstawowe prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienia oraz szkody fizyczne i psychiczne.
 • jest skierowana na kontrolowanie i podporządkowanie osoby dotkniętej przemocą
 • powoduje szkody fizyczne oraz psychiczne, naraża zdrowie i życie osoby dotkniętej przemocą.

Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna.

Fazy cyklu przemocy: Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem który ma tendencję do powtarzania się według zauważanej prawidłowości. W cyklu przemocy występują trzy niezależne fazy, zmienne pod względem swej intensywności i czasu trwania:

 1. faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych,
 2. faza ostrej, gwałtownej przemocy – to druga faza; w której następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji; agresja w tej fazie może być zagrażająca dla zdrowia i życia ofiary, moment zakończenia aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie ma żadnego związku z zachowaniem ofiary (sygnały jej bólu i cierpienia nie wyciszają agresji),
 3. faza miodowego miesiąca – to trzecia faza w czasie, w trakcie której sprawca wyraża swoją skruchę, okazuje żal, obiecuje, że już nigdy więcej nie skrzywdzi ofiary lub po prostu zachowuje się tak jak gdyby przemoc nigdy nie miała miejsca; faza ta jest przemijająca i bez specjalistycznej pomocy kończy się nawrotem przemocy spowodowanym ponownym wzrostem napięcia u sprawcy.
  Faza „miodowego miesiąca” zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą ta faza jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest gwałtowniejsza i za każdym razem narasta. Jeśli już raz doszło do użycia przemocy, będzie ona się powtarzać dopóki nie zostanie przerwana, najczęściej przez interwencję z zewnątrz.