Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Świadczenia dla rodzin zastępczych i rdd

Świadczenia dla rodzin zastępczych i rdd

Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka:

ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:
  • nie mniej niż 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • nie mniej niż 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 2. Dodatek z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich:
  Nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.
 3. Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka:
  Nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.
 4. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (rodzinny dom dziecka):
  W wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 5. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (rodzinny dom dziecka):
  • Nie częściej niż raz na 3 lata (jeśli w rdd przebywa 4 dzieci),
  • Nie częściej niż raz na 2 lata (jeśli w rdd przebywa powyżej 4 dzieci)
  • Wysokość nieokreślona w ustawie, przyznawana zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 3.000 zł, nie więcej jednak niż 50% wartości zadania.
 6. Środki finansowe na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka:
  Wysokość nieokreślona w ustawie, przyznawana zgodnie z Uchwała Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 1.500 zł.

ŚWIADCZENIA FAKULTATYWNE:

 1. Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka:
  Wysokość nieokreślona w ustawie, przyznawana zgodnie z Uchwała Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 1.500 zł.
 2. Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki:
  Wysokość nieokreślona w ustawie przyznawana zgodnie z Uchwała Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 1.500 zł.
 3. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania:
  • Raz w roku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
  • Wysokość nieokreślona w ustawie, przyznawana zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 200 zł za co najmniej 7-dniowy pobyt dziecka poza miejscem zamieszkania. W przypadku dzieci pochodzących z innych powiatów wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie.
 4. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dla rodziny zawodowej i niezawodowej):
  • Fakultatywne lub obligatoryjne w przypadku wskazanym w art. 83 ust. 3a – przysługują rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • W wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust.2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
 5. Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (rodzina zastępcza zawodowa):
  • Nie częściej niż raz na 3 lata,
  • Wysokość nieokreślona w ustawie przyznawana zgodnie z Uchwała Zarządu Powiatu w Kielcach wysokość świadczenia może zostać przyznana do kwoty 3.000 zł, nie więcej jednak niż 50% wartości zadania.

Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka:

 1. Za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka:
  • Nie niższe niż 2000 zł miesięcznie,
  • Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł brutto miesięcznie (dla rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pozostających w gotowości do sprawowania pieczy zastępczej wynagrodzenie wynosi 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia),
  • Przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach wynagrodzenie dla rodziny zawodowej lub osób pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka i uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w rodzinie oraz od okresu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  • Od dnia 1 kwietnia 2020r. podstawa wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka wynosi 2.600 zł, natomiast dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego podstawa wynagrodzenia wynosi 3.000 zł.
 2. Świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej (dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka):
  W wysokości 50% ostatniego wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka.
 3. Świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej (dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ):
  W wysokości 70% ostatniego wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
  W wysokości 20% otrzymywanego przez rodzinę zastępczą wynagrodzenia.
 5. Ponadto na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej:
  W której przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach w rodzinie w której przebywa 3 lub mniej dzieci można zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich
  Wysokość wynagrodzenia określana jest w umowie według zasad określonych w Uchwale Zarządu Powiatu w Kielcach. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się stawkę 17 zł za godzinę.
 6. W rodzinnym domu dziecka na wniosek prowadzącego dom zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich:
  • Obligatoryjnie jeśli w rodzinnym domu przebywa więcej niż 4 dzieci,
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli w rodzinnym domu przebywa mniej niż 4 dzieci możliwe jest zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich
  • Wysokość wynagrodzenia określana jest w umowie według zasad określonych w Uchwale Zarządu Powiatu w Kielcach. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się stawkę 17 zł za godzinę.