Od dnia 1 kwietnia 2016r. w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa nowe świadczenia : 

  • dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych
  • oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dodatek w wysokości 500zł miesięcznie przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Przyznanie dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty następuje na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Rodziny zastępcze składają wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Wzór wniosku nie jest określony rozporządzeniem, a tym samym jego złożenie następuje analogicznie jak w przypadku pozostałych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy, a w przypadku braku zmiany sytuacji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na kolejnych 12 miesięcy. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.