Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Co to jest sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?

 • Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 • Jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny określa corocznie w formie uchwały Zarząd Powiatu i może wynosić maksymalnie do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można złożyć w każdym czasie.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kserokopię orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu),
 2. Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i o potrzebie prowadzenia rehabilitacji przy użyciu tego sprzętu w warunkach domowych,
 3. Fakturę „PRO FORMA” ze sklepu, w którym osoba będzie dokonywać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane przez Zespół ds. Rozpatrywania wniosków są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy, termin rozliczenia przyznanych środków.
 4. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 5. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

UWAGA!

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub pod numerem tel: 41 200 17 02.

WNIOSKI