Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100,
z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach:

- pobytu dziennego dla min. 10 uczestników w miejscu zamieszkania za uprzednią zgodą powiatu (średnio 205 godzin/rok)

- pobytu całodobowego dla min. 10 adresatów Programu, w szczególności dzieci przebywające w pieczy zastępczej do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 14 dób w ciągu roku) w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniające kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia
z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami adresatów Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w ramach programu są bezpłatne.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pod numerem  tel. 600 286 695 lub osobiście w Punkcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach mieszczącym się przy ul. Stefana Okrzei 18/7 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie:

• Karty zgłoszenia do Programu,

Formularza przetwarzania danych osobowych.
Oświadczenia uczestnika.

 

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36 lub w punkcie mieszczącym się przy ul. Stefana Okrzei 18/7, 25 - 525 Kielce.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2024 roku .

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024