plakat

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…

Ogłoszenie PCPR – wyniki otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020r na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020…

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1…

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Zarządzenia  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu” pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenia  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,…

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z…

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania  publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu”, adresowanego do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka…

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i…

Powołanie Komisji Konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 -…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – hipoterapia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu pn.: “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z…