Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość programu 142 800,00 złotych. Wysokość dofinansowania – wysokości 140 000,00 złotych.

 1. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia,
  2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
 2. Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  1) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  2) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 3. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 600 286 695, wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” i odesłanie formularza na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce lub ul. Stefana Okrzei 18/7, 25-525 Kielce do dnia 31.05.2021 roku.

Pełna informacja na temat programu dostępna jest na stronach internetowych www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2b oraz
www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/18322,Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-nabor-wnioskow.html

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu opieka wytchnieniowa – edycja 2021 planuje realizację:

 • I. Poradnictwa specjalistycznego na rzecz opiekunów osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością mieszkańców powiatu kieleckiego, w tym:
 1. Poradnictwo terapeutyczne w formie indywidualnego wsparcia (psycholog, terapeuta) – 100 h (od 1h/os do 5h/os. dla min.10 op. – max. 40 op).
 2. Grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych na terenie gminy Mniów. Przewidziano organizację spotkań 3 godzinnych 1 raz w miesiącu dla grupy max. 5 osób (zgodnie z obowiązującymi zaostrzeniami społecznymi) – łącznie 21 godzin.
 3. Poradnictwo psychologiczne min. 100 h .
  W sytuacji większych potrzeb w zakresie wsparcia terapeutycznego dodatkowo założono możliwość oddelegowanie psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który będzie wspierał opiekunów zgodnie z indywidualnymi potrzebami, również w formie wsparcia telefonicznego.
  Poradnictwo specjalistyczne będzie realizowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w miejscu zamieszkania lub w lokalu na terenie gmin.
 • II. Podniesienie poziomu dotyczących kompetencji członków rodzin, opiekunów ON w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, w tym:
 1. Warsztaty z zakresu pielęgnacji (pięć trzygodzinnych spotkań dla 25 opiekunów) oraz zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji w miejscu zamieszkania (dwie godziny na uczestnika projektu).
 2. Warsztaty z zakresu technik rehabilitacji ( dziewięć trzygodzinnych spotkań) oraz zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Ważnym elementem nauki rehabilitacji w miejscu zamieszkania jest przedstawienie w ujęciu praktycznym zakresu ćwiczeń służących usprawnieniu funkcji ruchowych osoby z dysfunkcjami. Taka forma przekazania wiedzy jest odpowiednia z uwagi na różnorodność schorzeń i dysfunkcji osób niepełnosprawnych objętych programem. Indywidualne przekazanie wiedzy z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania pozwoli na dostosowanie ćwiczeń oraz prezentację technik rehabilitacji na konkretnym przypadku chorobowym. Lepsze przyswojenie wiedzy i bezpieczne wykorzystanie zdobytych umiejętności przez członków rodzin
i opiekunów ON.

 1. Warsztaty grupowe z dietetykiem poruszające zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia – (pięć spotkań trzygodzinnych) oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem – (72 godziny dla min. 36 osób).

W ramach programu zaplanowano objąć wsparciem 100 członków rodzin lub opiekunów osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z terenu powiatu kieleckiego. Założono realizację łącznie 1 400 godzin opieki wytchnieniowej przy zachowaniu limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/ dietetyki) dla każdego członka rodziny opiekuna.


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: