Plakat

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla min. 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, w tym:

 • 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 35 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym:
 • 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Limit godzin usług asystencji osobistej  zaplanowanych  w 2023 roku na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 545 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 460 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 219 godzin rocznie dla dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu.
 • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie uczestnika Programu.
 • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” – edycja 2023 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich.

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36 lub w punkcie mieszczącym się przy ul. Stefana Okrzei 18/7 , 25 – 525 Kielce do dnia 31.12.2022 roku.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).  Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poinformują telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.  

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,
a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Ważne! 

Uczestnik Programu lub opiekun prawny może wskazać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny uczestnika na potrzeby realizacji Programu, uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta
i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenia o niekaralności.

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 600 286 695

Poniżej linki do stron internetowych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na których zamieszczono stosowny komunikat o naborze oraz ogłoszenie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023,

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20365,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html?search=3560509

Załączniki:


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: