Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla min. 50 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, w tym: Limit godzin usług asystencji osobistej  zaplanowanych  w 2023 roku na 1…

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Свентокшиське воєводство для України. Повятовий  Центр допомоги сім’ям в місті Кельце запрошує громадян України віком 18-60/65 років (жінки 18-60 років; чоловіки 18-65 роки), які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим збройним конфліктом з Російською Федерацією та проживають у Свентокшиському воєводстві скористатися допомогою, яку надають у Центрі допомоги біженцям у…

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW - GRAFIKA

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 80 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, w tym: 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej…

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób…

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskało środki w wysokości 818 244,00 złote ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Zaplanowano w ramach programu organizację wsparcia dla 70 osób niepełnosprawnych: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji…

Projekt „Centrum Usług – Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach złożyło wniosek projektowy w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wartość projektu: 6 000 000 zł, w tym: środki wspólnotowe (EFS) w wysokości 5 100 000 zł., wkład własny 450 000 zł (solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów). Czas realizacji projektu:…

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie…

Projekt „Myśląc o rodzinie”

„MYŚLĄC O RODZINIE” Poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to główny cel projektu „Myśląc o Rodzinie”, w ramach którego ponad 200 osób otrzyma pomoc. Zaplanowano szereg zsynchronizowanych działań, między innymi: warsztaty dla dzieci, konsultacje małżeńskie, integracyjne wyjazdy, szkolenia, specjalistyczne porady i korepetycje. Projekt zakłada także uruchomienie…