Projekt „Centrum Usług – Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach złożyło wniosek projektowy w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wartość projektu: 6 000 000 zł, w tym: środki wspólnotowe (EFS) w wysokości 5 100 000 zł., wkład własny 450 000 zł (solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów). Czas realizacji projektu:…

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,…

Projekt „Myśląc o rodzinie”

“MYŚLĄC O RODZINIE” Poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to główny cel projektu „Myśląc o Rodzinie”, w ramach którego ponad 200 osób otrzyma pomoc. Zaplanowano szereg zsynchronizowanych działań, między innymi: warsztaty dla dzieci, konsultacje małżeńskie, integracyjne wyjazdy, szkolenia, specjalistyczne porady i korepetycje. Projekt zakłada także uruchomienie…

Projekt „Równi lecz różni” i Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Projekt dla osób niepełnosprawnych i podopiecznych WTZ w Zgórsku „Równi lecz różni” Już od maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie realizowany projekt „Różni lecz równi”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu kieleckiego, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska osób niepełnosprawnych. Przez złożeniem wniosku aplikacyjnego zapytaliśmy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które zajmują się niepełnosprawnymi, o ich potrzeby. Okazało się, że jest…