Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach / Powiat Kielecki realizuje w 2022 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2022 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektryczny lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2022 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Termin przyjmowania wniosków:

Termin przyjmowania wniosków:

 • MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2022 roku.
 • MODUŁ II:
 • od 1 do  31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia 
Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Pozostałe informacje dostępne na stronie PFRON

Wnioski do pobrania Aktywny Samorząd 2022

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • MODUŁ I w pok. 38, 39, poziom 0, lub pod numerem tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04
 • MODUŁ II w pok. 122, 1 piętro, lub pod numerem tel. 41 200 17 05.


Archiwum: