Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Data opublikowania: 29 maja 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”