Wyremontowane łazienki w mieszkaniach chronionych

Całkowity remont dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych przeznaczonych dla czterech osób usamodzielniających się z Rodzin Zastępczych znajdujących się w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, jest realizowane w ramach projektu pn.”Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,Oś 9-Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakosci usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie…

Rehabilitacja

Rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu kieleckiego

W Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach również w tym roku osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Zarząd Powiatu w Kielcach wyraził zgodę na kontynuację realizowanego od 2007 roku programu pod nazwą „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Popieramy wszelkie formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, aby stwarzać jak najlepsze warunki do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej – podkreśla członek…

Nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd” – video

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków do programu ,,Aktywny Samorząd” dla: Moduł I – od dnia 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku,Moduł II – od dnia 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych posiadających podpis elektroniczny, lub profil zaufany w ubieganiu się o pomoc w ramach programu jest możliwość złożenia wniosku przez Internet w Systemie…

Pracują, by pomagać

Przygotowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach do udzielania wsparcia osobom potrzebujących pomocy na wypadek zdarzeń losowych, w tym pomocy dla osób bezdomnych w okresie silnych mrozów. Jednym z głównych celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach udzielania wsparcia osobom potrzebującym na wypadek zdarzeń losowych, realizowane są działania mające na celu poprawienie jakości ich życia.…

O wspieraniu osób z niepełnosprawnościami

Przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2023”, wybór prezydium Rady na ten rok – to tylko niektóre z punktów posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście kieleckim. Po raz pierwszy w tym roku odbyło się posiedzenie Rady. W zebraniu uczestniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Michalski. Na początku obrad wybrano…

Sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zakupiło profesjonalny sprzęt, który wychodzi na przeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku. Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Kolejnym zakupionym urządzeniem jest urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika. OmniReader to w pełni udźwiękowione, przenośne urządzenie z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem,…

Grafika poglądowa

Nowy numer telefonu interwencyjnego PCPR w Kielcach

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu kieleckiego, a przeżywasz lęk, niepokój, stres, samotność zadzwoń do nas! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do skorzystania z telefonu osoby w sytuacjach lęku, niepokoju, stresu, samotności oraz przeżywające sytuacje kryzysowe szczególnie związane z sytuacją epidemiczną w kraju. Nowy numer telefonu 664 713 394 od lutego 2021 roku zastąpi dotychczasowo obowiązujące cztery numery, pod którymi można było uzyskać wsparcie. Poradnictwa psychologicznego,…

niepełnosprawna kobieta poruszajaca się na wózku

Ogłoszenie konsultacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przedstawia projekt „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 2021 – 2023” do konsultacji, których celem jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu. Konsultacje prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do dnia 29 stycznia 2021 roku drogą elektroniczną,…

Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja dotyczy: ogłoszenia z dnia 22.12.2020r. o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.