wspieranie osób z niepełnosprawnościami - spotkanie

O wspieraniu osób z niepełnosprawnościami

Przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2023”, wybór prezydium Rady na ten rok – to tylko niektóre z punktów posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście kieleckim. Po raz pierwszy w tym roku odbyło się posiedzenie Rady. W zebraniu uczestniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Michalski. Na początku obrad wybrano…

Sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami

Sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zakupiło profesjonalny sprzęt, który wychodzi na przeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku. Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Kolejnym zakupionym urządzeniem jest urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika. OmniReader to w pełni udźwiękowione, przenośne urządzenie z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem,…

Grafika poglądowa

Nowy numer telefonu interwencyjnego PCPR w Kielcach

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu kieleckiego, a przeżywasz lęk, niepokój, stres, samotność zadzwoń do nas! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do skorzystania z telefonu osoby w sytuacjach lęku, niepokoju, stresu, samotności oraz przeżywające sytuacje kryzysowe szczególnie związane z sytuacją epidemiczną w kraju. Nowy numer telefonu 664 713 394 od lutego 2021 roku zastąpi dotychczasowo obowiązujące cztery numery, pod którymi można było uzyskać wsparcie. Poradnictwa psychologicznego,…

niepełnosprawna kobieta poruszajaca się na wózku

Ogłoszenie konsultacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przedstawia projekt „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 2021 – 2023” do konsultacji, których celem jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu. Konsultacje prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do dnia 29 stycznia 2021 roku drogą elektroniczną,…

Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja dotyczy: ogłoszenia z dnia 22.12.2020r. o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA/ÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów pochodzącego/ch spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…

Grafika poglądowa

Grudniowa Grupa Wsparcia o ciągłym „uczeniu się” własnego dziecka

W ostatnim czasie odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym Grupa Wsparcia skierowana do rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością realizowana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Poruszane tematy dotyczyły szeroko zakrojonej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Poruszane były zagadnienia wyjątkowości dziecka, sposobów jakimi dziecko jest w stanie zaskoczyć rodzica, kiedy najbardziej wprawia rodzica…